GATEロゴ

昭和99年1月29日月曜日

DartsBar GATE

わけありは、今夜も貴方を待っているから...